REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY Z TYTUŁU RĘKOJMI

Obowiązujący wobec umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku. 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Reklamacje i zwroty

Czas na reklamację z tytułu rękojmi: 1 rok 

Mamy obowiązek dostarczyć Ci Towar bez wad.

W razie jednak wystąpienia wad Towaru możesz składać reklamacje:

1) pisemnie na nasz adres: Plantemia.pl Monika Śmietaniuk ul. Fatimska 41A lokal 112, 31-831 Kraków,
2) mailowo na adres: reklamacje@plantemia.pl lub biuro@plantemia.pl
3) telefonicznie pod numerem: 737337236

Reklamacje rozpatrywane są do 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i reklamowanego towaru na adres: Sklep Plantemia.pl Monika Śmietaniuk, ul.Fatimska 41A/112, 31-831 Kraków.


Równocześnie z zawiadomieniem nas o stwierdzeniu przez Ciebie wady Towaru, jesteś zobowiązany odesłać nam ten Towar pod adres Plantemia.pl Monika Śmietaniuk ul. Fatimska 41A/112, 31-831 Kraków. W razie uznania Twojej reklamacji zwrócimy Ci koszt przesyłki reklamowanego Towaru na nasz adres.


Poprzez wady Towaru rozumie się takie sytuacji, jeżeli Towar:

1) Nie ma właściwości, które Towar powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) Nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) Nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) Został Ci wydany w stanie niezupełnym.


Reklamacja roślin jest możliwa przy spełnieniu następujących warunków:

1) Przesłanie wyraźnej dokumentacji fotograficznej roślin z opisem czego dotyczy reklamacja na nasz adres e-mail w terminie 7 dni od otrzymania od nas przesyłki.
2) Stan roślin jest niezmieniony od otrzymanego (tzn. nie nastąpiło np. przycinanie roślin, przesadzenie) w przeciwnym wypadku reklamacja będzie rozpatrzona negatywnie.

Jesteśmy odpowiedzialni z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Ciebie niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili. Jeżeli jesteś Konsumentem, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia wydania Ci Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia na Ciebie własności Towaru.

Jeżeli Towar ma wadę, możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych dla Ciebie niedogodności wymienimy rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usuniemy. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już przez nas wymieniona lub naprawiana albo nie uczyniliśmy zadość naszemu obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad, lub usunięcia wady.

Jeżeli jesteś Konsumentem, możesz zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez nas.

Pamiętaj, że nie możesz odstąpić od umowy na podstawie rękojmi za wady, jeżeli wada Towaru jest nieistotna!

Jeżeli Towar ma wadę, możesz także od razu zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. W takiej sytuacji jesteśmy obowiązani wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie. Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia Twojemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli jesteś Przedsiębiorcą, możemy odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Pamiętaj, że jeżeli jesteś Konsumentem i zażądałeś wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożyłeś oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a my nie ustosunkowaliśmy się do Twojego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznaliśmy za uzasadnione.

W razie uznania Twojej reklamacji za uzasadnioną wywiążemy się w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji za uzasadnioną z obowiązków wynikających z tytułu rękojmi za wady Towaru (wyślemy Ci nowy Towar lub wyślemy Ci Towar, w którym usunięto wady lub zwrócimy Ci pieniądze – w zależności od Twojego żądania).

Pamiętaj, że odpowiadamy z tytułu rękojmi jedynie wtedy, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia otrzymania przez Ciebie Towaru.

Nie udzielamy odrębnej gwarancji na sprzedawane Towary.


POPRAWNIE ZŁOŻONA REKLAMACJA


Aby ułatwić i przyspieszyć proces rozpatrywania reklamacji przez Sprzedającego, poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: 


a) Imię, 

b) Nazwisko, 

c) Adres, 

d) Adres e-mail kupującego,

4) Telefon kontaktowy Kupującego, 

f) Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji oraz numer zamówienia, 

g) Dokumentację zdjęciową uszkodzonego lub wadliwego towaru (w przypadku kontaktu mailowego), 

g) Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 

h) Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.


Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


Przedmiot musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do Działu Reklamacji.

1) GDY PRODUKT JEST USZKODZONY / ZAWIERA WADĘ POWSTAŁĄ W WYNIKU TRANSPORTU, NALEŻY NAS POINFORMOWAĆ W CIĄGU 7 DNI OD DNIA ODEBRANIA PRZESYŁKI.
2) REKLAMACJE DOTYCZĄCE USZKODZEŃ MECHANICZNYCH POWSTAŁYCH PODCZAS TRANSPORTU BĘDĄ ROZPATRYWANE TYLKO NA PODSTAWIE PROTOKOŁU REKLAMACYJNEGO SPISANEGO W OBECNOŚCI DORĘCZYCIELA.
3) JEŚLI REKLAMACJA OKAŻE SIĘ UZASADNIONA, WYSYŁAMY NOWY TOWAR NA NASZ KOSZT, USZKODZONY/WADLIWY TOWAR KLIENT ZWRACA DO NAS NA SWÓJ KOSZT.